Ταχύρρυθμα Προγράμματα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού

Ταχύρρυθμα Προγράμματα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού

Με το ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Α’),δίνεται η δυνατότητα σε ιστορικούς και αρχαιολόγους να παρακολουθήσουν, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ταχύρρυθμα προγράμματα διαρκείας δύο μηνών προκειμένου να καταρτισθούν στο επάγγελμα του ξεναγού.

Οι συμμετέχοντες στα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να είναι απόφοιτοι των ακόλουθων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:

  • Αρχαιολογίας
  • Ιστορίας
  • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
  • Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
  • Ιστορίας και Εθνολογίας

Επίσης, πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας εκ των ακόλουθων γλωσσών: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Ρωσική.

Τα σεμινάρια διάρκειας 240 ωρών διεξάγονται στην έδρα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνουν την κατάρτιση των συμμετεχόντων στη σύγχρονη θεωρία και μεθοδολογία της ξενάγησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 18062/20.12.2012 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3401 Β΄).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 16368/17.07.2013 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 1808/Β’).

Ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των σεμιναρίων, και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ενώ το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.