Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού

Η ΕΔΕΤΤ υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΓΓΤΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η ΕΔΕΤΤ έχει ως αποστολή, την υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών του τομέα τουρισμού του Υπουργείου, με την προοπτική της εξασφάλισης της χρηματοδότησης των αναγκών υλοποίησης των πολιτικών, από τα τομεακά και περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Έχει επίσης ως αποστολή την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών και των φο-ρέων του Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου, σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και την παρακολούθηση των δράσεων του τομέα Τουρισμού που υλοποιούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνεργασία μαζί τους.

Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα της υποστήριξης των υπηρεσιών και φορέων Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου στις διαδικασίες του σχεδιασμού των πολιτικών, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων του τομέα τουρισμού που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον, ασκεί τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και διατηρεί τις υποχρεώσεις δικαιούχου ΕΣΠΑ 2007-2013.

18/04/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041682 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11110000 (ΑΔΑ: 93Ι0465ΧΘΟ-Ι3Φ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΥΔ