Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 στον Τομέα του Τουρισμού
Κατεβάστε το  κείμενο εδώ