Μητρώο Προμηθευτών

Μέσα από την παρούσα σελίδα μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την εγγραφή σας στο Μητρώο Προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ). Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την ανάληψη έργων της Υπηρεσίας.

Για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1.    Συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας.
2.    Επιλέξτε τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής υποστήριξης για τις οποίες επιθυμείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο. 
3.    Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών και την Υπεύθυνη Δήλωση, και υποβάλετέ τις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της ΕΥΣΕΥΤ.

Νέα Πρόσκληση Προμηθευτών Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ.Τουρισμού, Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ)

Αίτηση και Προκήρυξη για Νέους Προμηθευτές (Απόφαση – Πρόσκληση – Παραρτήματα – Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΤΤ