Προκηρύξεις-Προσκλήσεις-Ανακοινώσεις

3/10/2018  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της ΕΔΕΤΤ σε θέματα αρμοδιότητάς της» της πράξης «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)» (MIS 5000932) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).

09/07/2018 Απόφασης ανάθεσης καθαριότητας ΕΔΕΤΤ για τα έτη 2018-2019

09/07/2018 Προσφορά για την προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφής Α4, για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες ΤΥΕ & ΕΥΣΕΔ Τουρισμός, χρηματοδοτούμενος από αμιγώς εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β΄), 2011ΣΕ01120000" (ΑΔΑ:ΩΣΘΕ465ΧΘΟ-2ΔΝ)

09/07/2018 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» για τα έτη 2018 και 2019

28/2/2017Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» για το έτος 2016 στην "ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» για το έτος 2016 στην "ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", Τροποποίηση Σύμβασης .

Παροχή Υπηρεσιών για την εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ, λογισμικού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού στην "ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε"

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού στην "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε"

23/12/2014

  • 1 η Τροποποίηση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, «Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστη3ονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών 3 ε την Τουριστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του υποέργου 16 της πράξης «Τεχνική Υποστήρ ιξη δράσεων το4έα τουρισ4ού για την προγρα44ατική περίοδο 2007H2013» MIS 355340.

pdf


29/10/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, «Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών με την Τουριστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


22/10/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τουριστικών Σχολών», στο πλαίσιο του Υποέργου 15 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


15/09/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Οδηγός Τουριστικών επενδύσεων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340

pdf


03/09/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη - εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ υπουργείου Τουρισμού, ιδιωτικών ιδρυμάτων και νέων επιχειρηματιών», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


28/04/2014

  • 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


17/03/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf


11/3/2014

  • Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ του Υπ. Τουρισμού

1η τροποποίηση απόφασης περί ανοιχτής πρόσκλησης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες προς την ΕΥΣΕΥΤ


10/3/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ


9/8/2013

  • ATHINA_PROSKLISI

pdf