Περιφερειακά ΕΠ

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής:
Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης
Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου
Ε.Π. Αττικής

Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας.

Μακεδονίας-Θράκης Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Αττικής Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Τα ΠΕΠ θα καλύψουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής:

  • κοινωνικές υποδομές
  • υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας)
  • πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς)
  • έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας
  • πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
  • πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών