Υπουργικές Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/6888/2003

Ημερομηνία: 11 07 2003

ΦΕΚ: 959/Β/2003

Περιγραφή:

Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων

Κ.Υ.Α. Τ/7681/2003

Ημερομηνία: 25 07 2003

ΦΕΚ: 1040/Β/2003

Περιγραφή:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/1.2.1991 Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/1990

Υ.Α. Τ/7429/2003

Ημερομηνία: 08 08 2003

ΦΕΚ: 1123/Β/2003

Περιγραφή:

Ίδρυση Eνοικιαζoμένων - Επιπλωμένων Δωματίων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

Κ.Υ.Α. Τ/9803/2003

Ημερομηνία: 16 09 2003

ΦΕΚ: 1323/Β/2003

Περιγραφή:

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, όπως ισχύει.

Υ.Α. Τ/11754/2003

Ημερομηνία: 17 10 2003

ΦΕΚ: 1536/Β/2003

Περιγραφή:

Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων

Υ.Α. Τ/15802/2003

Ημερομηνία: 24 12 2003

ΦΕΚ: 1927/Β΄/2003

Περιγραφή:

Τροποποίηση της 520010/6/26.1.1994 υπουργικής απόφασης Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας γηπέδων γκολφ, προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδων γκολφ

Υ.Α. Τ/185/2004

Ημερομηνία: 20 01 2004

ΦΕΚ: 69/Β/2004

Περιγραφή:

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ/7429/16.7.03 (Φ.Ε.Κ. 1123/Β/8.8.03) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

Υ.Α. 2868/27.02.2004

Ημερομηνία: 27 02 2004

ΦΕΚ: 398 Β

Περιγραφή:

Κανονισμός ορειβατικών καταφυγίων

Υ.Α 610/16.01.2006

Ημερομηνία: 16 01 2006

ΦΕΚ: 95 Β

Περιγραφή:

Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αρ. Τα/11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536 Β) απόφασης υφυπουργού Ανάπτυξης περί "Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων"

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006

Ημερομηνία: 28 08 2006

ΦΕΚ: 1225 Β΄

Περιγραφή:

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ "σχετικά με την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων"
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.