Υπουργικές Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 11280/2006

Ημερομηνία: 02 10 2006

ΦΕΚ: 1444/Β/2006

Περιγραφή:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/1.2.1991 Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/1990.

Υ.Α. 13635/2006

Ημερομηνία: 17 11 2006

ΦΕΚ: 1684/Β/2006

Περιγραφή:

Συμπλήρωση του π.δ. 337/2000 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/28.12.2000) περί κατάταξης των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών

Υ.Α. 16655/22.12.2006

Ημερομηνία: 22 12 2006

ΦΕΚ: 1932 Β΄

Περιγραφή:

Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών ιαματικών πόρων

Υ.Α. 12403/25.07.07

Ημερομηνία: 25 07 2007

ΦΕΚ: 1441 B΄

Περιγραφή:

τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»

Κ.Υ.Α. 12061/2007

Ημερομηνία: 03 08 2007

ΦΕΚ: 1393/Β/2007

Περιγραφή:

Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/2004

Κ.Υ.Α. 22212/2008

Ημερομηνία: 14 02 2008

ΦΕΚ: 2267/Β/2008

Περιγραφή:

Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων

Υ.Α. 16820/11.08.08

Ημερομηνία: 11 08 2008

ΦΕΚ: 1726 Β΄

Περιγραφή:

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13635/3-17.11.06 του Υπουργού Τουριατικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1684 Β) περί τροποποίησης των διατάξεων του ΠΔ 337/2000

Κ.Υ.Α. 16753/2008

Ημερομηνία: 29 08 2008

ΦΕΚ: 1726/Β/2008

Περιγραφή:

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α-48191/3257/31.7.2000 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει περί τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κλπ

Υ.Α. 18582/11.09.2008

Ημερομηνία: 11 09 2008

ΦΕΚ: 1926 Β΄

Περιγραφή:

Γενικό μητρώο ιαματικών φυσικών πόρων

Υ.Α. 9833/26.05.2009

Ημερομηνία: 26 05 2009

ΦΕΚ: 1055 Β΄

Περιγραφή:

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους