Αναγγελία Επαγγέλματος Ξεναγού

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ξεναγού

Σύμφωνα με το ν. 710/1977, όπως ισχύει:

1.    Αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την αδειοδότηση των ξεναγών, την εγγραφή τους στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και τη χορήγηση της ξεναγικής τους ταυτότητας είναι το Τμήμα Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και Σχολών Ξεναγών της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης.

2. Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στην Ελλάδα έχουν:

  • Κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού.
  • Έλληνες και υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε. οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και οι οποίοι έχουν προβεί σε αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
  • Απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο ιστορικοί και αρχαιολόγοι, απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ξεναγού εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης.

3.    Για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του ταχύρρυθμού προγράμματος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.710/1977, όπως ισχύει
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (αναζητείται υπηρεσιακά)
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά)
  • Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Απόδειξη κατάθεσης παράβολου είκοσι (20) ευρώ σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στον κωδικό 3741

4.    Η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο Ξεναγών που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού και του χορηγεί σχετική βεβαίωση συνοδευόμενη από το Δελτίο Ταυτότητας Ξεναγού. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών ότι δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους.

5.    Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας χωρίς η αρμόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων όσο και το δελτίο ταυτότητας του ξεναγού χορηγούνται αυτόματα.

6.    Η παραπάνω διαδικασία  μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr). Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης.