Πολιτική Ηγεσία

Γιώργος Τζιάλλας

Διεύθυνση

Υπουργείο Τουρισμού, Λεωφ Αμαλίας 12

E-mailtziallas_g@mintour.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

Γιώργος Τζιάλλας

Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc. in Planning) στο Σχεδιασμό (Πολεοδομικός-Χωροταξικός Σχεδιασμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη) από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, Knoxville, USA. Διαθέτει συνολική εικοσιπενταετή γενική επαγγελματική εμπειρία και ειδικότερη εικοσαετή εμπειρία σε έργα συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, στη διοίκηση και συντονισμό (project management), διαχείριση και αξιολόγηση έργων και Προγραμμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του Β' και Γ' ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ, καθώς και στην υλοποίηση μελετών, έχοντας συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), Εμπειρογνώμονας (Expert) ή βασικό μέλος σε Ομάδες Έργου Τεχνικού Συμβούλου, Συμβούλου Διαχείρισης και Αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και  προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ.

Έχει απασχοληθεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα (γενικός διευθυντής, senior manager, σύμβουλος διοίκησης) σε μεγάλες εταιρείες συμβούλων, έχει δε διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).

Διαθέτει εκτενέστατη εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού, χωροταξικού-πολεοδομικού σχεδιασμού, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού, στον τομέα του τουρισμού και γνώση της λειτουργίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού μελετών τουριστικής ανάπτυξης, χωροταξικών μελετών και μελετών ολοκληρωμένης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αναπτυξιακές μελέτες ΟΤΑ, κλπ.

Αναφορικά με έργα του τουριστικού τομέα, διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και υλοποίηση έργων σχετικών με την τουριστική ανάπτυξη, την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα του τουρισμού, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κλπ. Ειδικότερα έχει ασχοληθεί με μελέτες τουριστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει δε συμμετάσχει ως σύμβουλος στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων.

Διαθέτει ακόμη, μεγάλη εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού (στρατηγικός σχεδιασμός και  σχεδιασμός μέτρων πολιτικής) και επιχειρησιακού σχεδιασμού (επιχειρησιακός, οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός), αναδιοργάνωσης φορέων και οργανισμών και ανασχεδιασμού διαδικασιών, καθώς και εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση έργων πληροφορικής και ΤΠΕ, από τη συμμετοχή του σε συναφή έργα για λογαριασμό φορέων / οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, έχει σημαντικότατη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος,  καθώς και στην επεξεργασία και ανάλυση μικροοικονομικών ή/και μακροοικονομικών δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης μελετητικών και ερευνητικών έργων.

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων και μελετητικών/συμβουλευτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη διαχείριση και αξιολόγηση έργων και Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, καθώς και μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη Διαχειριστικών Αρχών ή/και Τελικών Δικαιούχων για την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.

Έχει συμμετάσχει ως εξειδικευμένος σύμβουλος-εμπειρογνώμονας σε σημαντικό αριθμό έργων και μελετών, σε θέματα τουρισμού, αναπτυξιακού σχεδιασμού, έρευνας και καινοτομίας, αγοράς εργασίας και ανθρώπινων πόρων, του τομέα της υγείας, καθώς και σε θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο των ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.

Έχει, επίσης, πολύ καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και είναι πλήρως εξοικειωμένος με τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής.