Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 10 10 2019

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΜΠΕ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 10 2019

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 03 10 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2021

περισσότερα...

Ημερομηνία: 01 10 2019

Περιγραφή:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16905/18-9-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 26 09 2019

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019–2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 23 09 2019

Περιγραφή:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16689/16-9-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΔΑ: Ψ47Κ465ΧΘΟ-ΨΔ1)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 27 08 2019

Περιγραφή:

Χορήγηση του (νέου) Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα»

περισσότερα...

Ημερομηνία: 01 07 2019

Περιγραφή:

3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για το Έργο In-MedTour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 01 07 2019

Περιγραφή:

Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 20 05 2019

Περιγραφή:

Το Υπουργείο Τουρισμού δημιούργησε νέο λογότυπο για το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας θεσπίζοντας επιπλέον κριτήρια για τη χορήγησή του

περισσότερα...