Νέα - Ανακοινώσεις

[30/07/2020]

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Περιγραφή

Ο Υπουργός Τουρισμού με την α.π. 12163/30.07.2020 αποφάσισε την κύρωση και κατάρτιση του οριστικού Μητρώο Παρόχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων Παρόχων, την ανάρτηση των ανωτέρω, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.
 
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ