Νέα - Ανακοινώσεις

[08/08/2013]

ΝΟΜΟΣ 4179/2013 (ΦΕΚ Α' 175)

Περιγραφή
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελ−
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

Καρεβάστε το κείμενο του νόμου εδώ