Δελτία Έρευνας

Στην Ενότητα αυτή, αναρτώνται επικαιροποιημένα στατιστικά δεδομένα του τουρισμού καθώς και διεθνείς τάσεις, συγκριτική ανάλυση βέλτιστων πρακτικών για θέματα τουριστικής βιώσιμης ανάπτυξης:

 

Έτος 2019