Διεθνεις Σχέσεις
Στις σελίδες της ενότητας "Διεθνείς Σχέσεις" μπορούν να ανατρέχουν όσοι αναζητούν πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Υπουργείου Τουρισμού αναφορικά με τον τομέα των Διεθνών Σχέσεων της χώρας. Η ενότητα  περιλαμβάνει:

- Τις δραστηριότητες του τμήματος Διμερών - Διακρατικών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου (ενημέρωση σχετικά με τη σύναψη Συμφωνιών Τουριστικής Συνεργασίας και Μνημονίων Κατανόησης, τη συνεργασία της χώρας στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, πχ. ΠΟΤ, ΟΟΣΑ κ.α.). 
- Τις δραστηριότητες του τμήματος Ευρωπαϊκής ένωσης (ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν στον τομέα του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. το πρόγραμμα EDEN κ.ά)
- Τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διακρατικές Πρωτοβουλίες για τον τουρισμό με γειτονικές χώρες.
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης