Αναπτυξιακός Νόμος
Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004), ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση.
Χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 € που υλοποιούνται από επιχειρήσεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας. Ο Ν. 3299/2004 τροποποιήθηκε με τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013).

Αποσκοπεί:
•    “Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
•    Ενίσχυση διαφάνειας και ελέγχου για τις ιδιωτικές επενδύσεις
•    Άρση εμποδίων και αντικινήτρων για στρατηγικούς επενδυτές
•    Ανάπλαση και ανάπτυξη εκτάσεων και ακινήτων
•    Βελτίωση ρευστότητας και ευελιξίας χρηματοδότησης”.
                                     http://www.mindev.gov.gr/?page_id=3739

 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης