Θεσμικό πλαίσιο
Το ενιαίο κείμενο του Αναπτυξιακού Νόμου συγκεντρώνει τις τροποποιήσεις που έγιναν από την πρώτη δημοσίευσή του το 2004. Πιο συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) τροποποιήθηκε με τους νόμους:
Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), Ν.3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/29.1.08) και Ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4.3.09).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
ή κατεβάστε το επικαιροποιημένο κείμενο του Αναπτυξιακού Νόμου.
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης