Προκηρύξεις-Προσκλήσεις-Ανακοινώσεις
28/2/2017
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» για το έτος 2016 στην "ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού για τον 2ο όροφο στο κτήριο επί της οδού Κοραή 4 - Αθήνα» για το έτος 2016 στην "ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", Τροποποίηση Σύμβασης .

Παροχή Υπηρεσιών για την εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ, λογισμικού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού στην "ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε"

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού στην "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε"

23/12/2014

  • 1 η Τροποποίηση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, «Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστη3ονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών 3 ε την Τουριστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του υποέργου 16 της πράξης «Τεχνική Υποστήρ ιξη δράσεων το4έα τουρισ4ού για την προγρα44ατική περίοδο 2007H2013» MIS 355340.

pdf

29/10/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, «Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών με την Τουριστική Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf

22/10/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τουριστικών Σχολών», στο πλαίσιο του Υποέργου 15 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf

15/09/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Οδηγός Τουριστικών επενδύσεων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340

pdf

03/09/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη - εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ υπουργείου Τουρισμού, ιδιωτικών ιδρυμάτων και νέων επιχειρηματιών», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf

28/04/2014

  • 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf

17/03/2014

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων (ξενοδοχείων) και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων», στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη δράσεων τομέα τουρισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» MIS 355340.

pdf

11/3/2014

  • Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ του Υπ. Τουρισμού

1η τροποποίηση απόφασης περί ανοιχτής πρόσκλησης για δημιουργία και
τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες προς την ΕΥΣΕΥΤ
10/3/2014


  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής
του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣΑΙΤΗΣΗ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ


9/8/2013

  • ATHINA_PROSKLISI

pdf
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης