Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής:
Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης
Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου
Ε.Π. Αττικής

Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας.

Τα ΠΕΠ θα καλύψουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής:
 
  Μακεδονίας-Θράκης Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Αττικής Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

  • κοινωνικές υποδομές
  • υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας)
  • πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς)
  • έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας
  • πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
  • πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης