Τομεακά ΕΠ

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο σχετίζεται με την  Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα  :

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή Σύγκλιση

Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης