Αυτοκινητοδρόμια

Τα αυτοκινητοδρόμια είναι χώροι κατάλληλα διαμορφωμένοι για τη διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου και αποτελούνται από πίστα αγώνων αυτοκινήτου και τις αναγκαίες συμπληρωματικές υποδομές.

Αρμόδιος φορέας:
Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.

Στάδια αδειοδότησης:
Α΄ στάδιο: έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των αυτοκινητοδρομίων απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209).
Κατά το στάδιο αυτό ο Ε.Ο.Τ. γνωμοδοτεί σχετικά με τη σκοπιμότητα της αιτούμενης τουριστικής επένδυσης. Η Α.Ε.Π.Ο. επέχει θέση έγκρισης σκοπιμότητας του αυτοκινητοδρομίου.
Β΄ στάδιο: έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου
Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ισχύει για 2 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μετά από αίτηση του επενδυτή.
Γ΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ισχύει για 4 χρόνια.
Οι προδιαγραφές και τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγκρίσεων σκοπιμότητας, καταλληλότητας γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στο π.δ. 14/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄10), όπως ισχύει.
Δ΄ στάδιο: χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Δικαιολογητικά: άρθρο 8 του π.δ. 14/2007, όπως ισχύει.

Προθεσμία χορήγησης Ε.Σ.Λ.: 50 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε αυτοκινητοδρόμια, καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να βρείτε και στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ERMIS (αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία ΙΗ- ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ).