Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων (μη κύρια τουριστικά καταλύματα) παρέχουν διαμονή και συναφείς υπηρεσίες.

Υπεύθυνες για την αδειοδότηση των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων είναι οι κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ι. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο.

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα που εμπίπτουν στην κατηγορία Α2 των έργων του Παραρτήματος VI  της με αρ. 1958/13.01.2012 υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, απαιτούν τη διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Κατά το στάδιο αυτό ο Ε.Ο.Τ. γνωμοδοτεί για την αρχιτεκτονική μελέτη του καταλύματος και η Α.Ε.Π.Ο. επέχει θέση έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης.

Διαδικασία ΠΠΔ
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα που εμπίπτουν στην κατηγορία Β των έργων του Παραρτήματος VI της με αρ. 1958/13.01.2012 υπουργικής απόφασης [link με WORD Παράρτημα VI] υπάγονται αυτοδίκαια σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοση Α.Ε.Π.Ο.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του καταλύματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Ε.Ο.Τ. δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Οι προδιαγραφές και τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στο π.δ. 337/2000 «Κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών» (Φ.Ε.Κ. 281 Α΄), όπως ισχύει.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και η σχετική διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ περιγράφονται στην με αρ. 59845/3.12.2012 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3438 Β΄)

Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση

Για τη λειτουργία ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός οικισμών δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.Τ. χορηγεί έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης.

ΙΙ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Σε περίπτωση που το κατάλυμα περιλαμβάνει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και κολυμβητικές δεξαμενές, υποβάλλεται ταυτόχρονα αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών. Με τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. το κατάλυμα κατατάσσεται στην αντίστοιχη προς τις προδιαγραφές του κατηγορία κλειδιών.

Δικαιολογητικά: Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των άρθρων 150-155 του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82 Α΄)

Προθεσμία χορήγησης Ε.Σ.Λ.: 10 ημέρες από την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου του καταλύματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε ξενοδοχεία μπορείτε να βρείτε και στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ERMIS  (αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία Θ΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)