Γκολφ

Τα γήπεδα γκολφ είναι οριοθετημένες, ειδικά οργανωμένες εκτάσεις που η διαμόρφωσή τους επιτρέπει την άσκηση του αθλήματος του γκολφ, ύστερα από τη χορήγηση της σχετικής άδειας βάσει των νομίμων προδιαγραφών.

Γήπεδα γκολφ μπορούν να ανεγερθούν αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με ξενοδοχεία. Επίσης συνεδριακά κέντρα μπορούν να ενταχθούν σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Με το ν. 4179/2013 (άρ. 2 και 5) (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄) παρέχονται πρόσθετα κίνητρα για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με γκολφ.

Αρμόδιος φορέας:
Αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των γηπέδων γκολφ είναι η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνοδεύουν ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών ή που εντάσσονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αρμόδιος φορέας για την αδειοδότησή τους είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

Στάδια αδειοδότησης:
Α΄ στάδιο: έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των αυτοκινητοδρομίων απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκδίδεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209).
Κατά το στάδιο αυτό ο Ε.Ο.Τ. γνωμοδοτεί σχετικά με τη σκοπιμότητα της αιτούμενης τουριστικής επένδυσης. Η Α.Ε.Π.Ο. επέχει θέση έγκρισης σκοπιμότητας.
Β΄ στάδιο: έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου
Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ισχύει για 2 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μετά από αίτηση του επενδυτή.
Γ΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ισχύει για 4 χρόνια. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί άδεια δόμησης, η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής. 
Οι προδιαγραφές και τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγκρίσεων σκοπιμότητας, καταλληλότητας γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στην με αρ. 520010/6/12.01.1994 απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών γηπέδων γκολφ» (Φ.Ε.Κ. 137 Β΄), όπως ισχύει.
Δ΄ στάδιο: χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Δικαιολογητικά: με αρ. 533190/1996  Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 900/Β') «Προϋποθέσεις έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ».
Έντυπο αίτησης για χορήγηση ειδικού σήματος γηπέδων γκολφ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προθεσμία χορήγησης Ε.Σ.Λ.: 50 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε γήπεδα γκολφ μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε γήπεδα γκολφ, καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να βρείτε και στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ERMIS (Αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία ΙΗ- ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ).