Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού

Τα κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού (Κ.Ε.Π.Α.Τ.) είναι επιχειρήσεις που συνδυάζουν τον τουρισμό με αθλητικές δραστηριότητες των επισκεπτών.

Μπορούν να ανεγερθούν αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω. Επίσης μπορούν να ενταχθούν σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Αρμόδιος φορέας:
Αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των κέντρων προπονητικού αθλητικού τουρισμού είναι η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.
Ωστόσο, σε περίπτωση που συνοδεύουν ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών ή που εντάσσονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αρμόδιος φορέας για την αδειοδότησή τους είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

Στάδια αδειοδότησης:
Α΄ στάδιο: έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των κέντρων αθλητικού προπονητικού τουρισμού απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209).
Κατά το στάδιο αυτό ο Ε.Ο.Τ. γνωμοδοτεί σχετικά με τη σκοπιμότητα της αιτούμενης τουριστικής επένδυσης. Η Α.Ε.Π.Ο. επέχει θέση έγκρισης σκοπιμότητας.
Β΄ στάδιο: έγκριση καταλληλότητας  οικοπέδου/γηπέδου
Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ισχύει για 2 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μετά από αίτηση του επενδυτή.
Γ΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ισχύει για 4 χρόνια. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί άδεια δόμησης, η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής. 
Προδιαγραφές και υποβαλλόμενα δικαιολογητικά: για τη χορήγηση των εγκρίσεων σκοπιμότητας, καταλληλότητας γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στην κ.υ.α. 12061/19.07.2007 «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. 1393 Β΄), όπως ισχύει.
Δ΄ στάδιο: χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Δικαιολογητικά: άρθρο 2 της με αρ. 12061/19.07.2007 απόφασης, όπως ισχύει.
Έντυπο αίτησης για χορήγηση ειδικού σήματος ΚΕΠΑΤ

Προθεσμία χορήγησης Ε.Σ.Λ.: 50 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ΚΕΠΑΤ μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε ΚΕΠΑΤ, καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να βρείτε και στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ERMIS (αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία ΙΗ- ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ).