Ναυλομεσιτικά

Τα ναυλομεσιτικά γραφεία είναι τουριστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Αρμόδιος φορέας:
Οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Διαδικασία αδειοδότησης:
Για την αδειοδότησή τους οι επιχειρήσεις ναυλομεσιτικών γραφείων αναγγέλλουν τη λειτουργία τους στην οικεία Π.Υ.Τ. υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες της επιχείρησης παρέχονται ελεύθερα μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αναγγελία λειτουργίας της επιχείρησης και την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.

Όροι λειτουργίας και δικαιολογητικά για την αναγγελία : με αρ. 798/13.01.2012 (Φ.Ε.Κ. 19 Β΄) όπως ισχύει.

Έντυπο αίτησης για την αναγγελία λειτουργίας ναυλομεσιτικού γραφείου μπορείτε να βρείτε εδώ .

Η αναγγελία λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

Επίσης η σχετική διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της αναγγελίας και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά καθώς και το έντυπο της αίτησης  (αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία ΙΔ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και επιλέξετε ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ).