Συνεδριακά κέντρα

Τα συνεδριακά κέντρα είναι τουριστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν τις ανάγκες συνεδρίων και άλλων συναφών εκθεσιακών, πολιτιστικών, εμπορικών εκδηλώσεων.

Τα συνεδριακά κέντρα μπορούν να ανεγερθούν αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με ξενοδοχεία. Επίσης συνεδριακά κέντρα μπορούν να ενταχθούν σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των συνεδριακών κέντρων είναι η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. Ωστόσο, σε περίπτωση που συνοδεύουν ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών ή που εντάσσονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αρμόδιος φορέας για την αδειοδότησή τους είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ι. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαδικασία Α.Ε.Π.Ο.
Συνεδριακά κέντρα που εμπίπτουν στην κατηγορία Α των έργων του Παραρτήματος VI  της με αρ. 1958/13.01.2012 υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, απαιτούν τη διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Στην περίπτωση αυτή για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Α΄ στάδιο: έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
Για συνεδριακά κέντρα που εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α1  των έργων  Παραρτήματος VI, η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ για όσα εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2 η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Κατά το στάδιο αυτό ο Ε.Ο.Τ. γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα ίδρυσης του συνεδριακού κέντρου. Η Α.Ε.Π.Ο. επέχει θέση έγκρισης σκοπιμότητας-χωροθέτησης.
Β΄ στάδιο: έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου
Κατά το στάδιο αυτό εγκρίνεται η τουριστική καταλληλότητα του γηπέδου / οικοπέδου. Η σχετική έγκριση ισχύει για 2 χρόνια.
Γ΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ισχύει για 4 χρόνια. Αν στο διάστημα αυτό εκδοθεί άδεια δόμησης, η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής. 

Διαδικασία ΠΠΔ
Συνεδριακά κέντρα που εμπίπτουν στην κατηγορία Β των έργων του Παραρτήματος VI της με αρ. 1958/13.01.2012 υπουργικής απόφασης υπάγονται αυτοδίκαια σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και η σχετική διαδικασία περιγράφονται στην με αρ. 59845/3.12.2012 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3438 Β΄)
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση Α.Ε.Π.Ο. και για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Α΄ στάδιο: έγκριση σκοπιμότητας - χωροθέτησης
Β΄ στάδιο: έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου
Στο στάδιο αυτό εγκρίνεται η καταλληλότητα γηπέδου / οικοπέδου και το έργο υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
Γ΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Οι προδιαγραφές και τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγκρίσεων σκοπιμότητας, καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στην με αρ. 23908/01.02.1991 απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990» (Φ.Ε.Κ. 208 Β΄) όπως ισχύει.

ΙΙ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, οι επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Δικαιολογητικά: με αρ. Τ/4486/3.12.1999 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. 2202 Β΄), όπως ισχύει.

Έντυπο αίτησης για χορήγηση ειδικού σήματος συνεδριακού κέντρου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προθεσμία χορήγησης Ε.Σ.Λ.: 50 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε συνεδριακά κέντρα μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε συνεδριακό κέντρο μπορείτε να βρείτε και στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ERMIS (αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία ΙΔ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ )