Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών

Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) είναι επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία και αναλαμβάνουν, με ολική εκμίσθωση των λεωφορείων τους, τη διενέργεια μεταφορικού έργου για λογαριασμό των τουριστικών γραφείων σύμφωνα με τους όρους του ν. 711/1977, όπως ισχύει.

Αρμόδιος φορέας:
Οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Διαδικασία αδειοδότησης:
Για την αδειοδότησή τους οι Τ.Ε.Ο.Μ. αναγγέλλουν τη λειτουργία τους στην οικεία Π.Υ.Τ., υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι υπηρεσίες της επιχείρησης παρέχονται ελεύθερα μετά την παρέλευση 10     ημερών από την αναγγελία λειτουργίας της επιχείρησης και την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.

Δικαιολογητικά για την αναγγελία : με αρ. 7073/17.05.2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1266), όπως ισχύει.

Έντυπο αίτησης για την αναγγελία λειτουργίας Τ.Ε.Ο.Μ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η αναγγελία λειτουργίας των Τ.Ε.Ο.Μ. μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

Επίσης η σχετική διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της αναγγελίας και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά καθώς και το έντυπο της αίτησης  (αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία ΙΔ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και επιλέξετε ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Ε.Ο.Μ.)