Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα

Τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής στις οποίες προσφέρονται ποικίλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες στους επισκέπτες γύρω από έναν ή περισσότερους θεματικούς άξονες.

Τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα μπορούν να ανεγερθούν αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω. Επίσης ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα μπορούν να ενταχθούν σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Αρμόδιος φορέας:
Αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων είναι η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνοδεύουν ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών ή που εντάσσονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αρμόδιος φορέας για την αδειοδότησή τους είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

Στάδια αδειοδότησης:
Α΄ στάδιο: έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων απαιτείται διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Για ψυχαγωγικά πάρκα που εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α1 των έργων του Παραρτήματος VI της με αρ. 1958/13.01.2012 απόφασης, η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ για όσα εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2 η Α.Ε.Π.Ο. εκδίδεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Κατά το στάδιο αυτό ο Ε.Ο.Τ. γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα ίδρυσης του θεματικού πάρκου ανάλογα με το κεντρικό θέμα του πάρκου, τη χωροθέτηση του έργου, τη μελέτη εφικτότητας (feasibility study) και την εναρμόνιση με την τουριστική πολιτική και το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον. Η Α.Ε.Π.Ο. επέχει θέση έγκρισης σκοπιμότητας του ψυχαγωγικού πάρκου.
Β΄ στάδιο: έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου
Κατά το στάδιο αυτό εγκρίνεται η τουριστική καταλληλότητα του γηπέδου / οικοπέδου.
Γ΄ στάδιο: έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων
Αιτήσεις έγκρισης για το Β και το Γ στάδιο μπορούν να υποβάλλονται ταυτόχρονα.
Οι προδιαγραφές και τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγκρίσεων σκοπιμότητας, καταλληλότητας γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στην κ.υ.α. 16793/23.09.2009 «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004», όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων που εμπίπτουν στην κατηγορία Β των έργων του Παραρτήματος VI της με αρ. 1958/13.01.2012 υπουργικής απόφασης δεν απαιτείται έκδοση Α.Ε.Π.Ο. Μετά τη χορήγηση έγκρισης σκοπιμότητας από τον Ε.Ο.Τ., τα έργα της κατηγορίας αυτής υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) κατά το στάδιο της έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και η σχετική διαδικασία περιγράφονται στην με αρ. 59845/3.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3438 Β΄).
Δ΄ στάδιο: έλεγχος λειτουργικής ετοιμότητας
Ε΄ στάδιο: χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Δικαιολογητικά: άρθρο 7 της κ.υ.α. 16793/23.09.2009, όπως ισχύει.

Προθεσμία χορήγησης Ε.Σ.Λ.: 50 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ.

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο μπορείτε να βρείτε και στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ERMIS (αφού επιλέξετε την περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε, μεταβείτε στην κατηγορία ΙΗ- ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ)