Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις

Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις είναι μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου / γηπέδου και κτίσματος και στις οποίες δεν παρέχονται υπηρεσίες.

Εκτός από τις επιχειρήσεις τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, δίνεται το δικαίωμα σε ιδιοκτήτες ακίνητων που πληρούν τις προδιαγραφές των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων να εκμισθώνουν τα ακίνητα αυτά για περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας και όχι πέραν των τριών (3) μηνών συνολικά κατ’ έτος. Ο ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα. Υποχρεούται ωστόσο να εφοδιασθεί με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης (βλ. παρακάτω).

Αρμόδιος φορέας:
Οι κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Στάδια αδειοδότησης:
Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄) η αδειοδότησή τους ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο, με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), χωρίς προηγούμενη έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης.

Σχετικές προδιαγραφές και δικαιολογητικά: άρθρο 46 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄)

Προθεσμία χορήγησης άδειας: 10 εργάσιμες μέρες από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί το Ε.Σ.Λ. και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.