Ξενώνες φιλοξενίας νέων

Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων είναι ξενοδοχειακά καταλύματα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, που αποτελούν χώρους διαμονής προσώπων εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων. Επίσης μπορούν να φιλοξενήσουν φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων μπορούν να συμβάλλονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όλων των βαθμίδων.

Υφιστάμενα ξενοδοχεία και πολυώροφες οικοδομές μπορούν να μετατρέπονται σε ξενώνες φιλοξενίας νέων. Ειδικά κίνητρα παρέχονται για τη μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχείων και οικοδομών εντός ιστορικών κέντρων πόλεων και ιστορικών τόπων.

Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται η εκμίσθωση κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μέχρι ένα έτος.

Αρμόδιος φορέας: κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Νομικό πλαίσιο: άρθρο 7 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄)