Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 176
Ημερομηνία: 04/01/2008
Περιγραφή: Διευκρινήσεις σχετικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης για διαφημιστικά προγράμματα και ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή περιοχών αυτής, από φορείς του δημόσιου τομέα

Εγκύκλιος 18745
Ημερομηνία: 12/09/2008
Περιγραφή: Μεταβολές στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και διευκρινήσεις στη διαδικασία εξέτασης προσφυγών από την αρμόδια επιτροπή

Εγκύκλιος 22211
Ημερομηνία: 29/10/2008
Περιγραφή: Οδηγίες-διευκρινίσεις για την εφαρμογή του αρθ.30 του ν.3498/06 περί προγραμμάτων τουριστικής προβολής των φορέων του δημοσίου τομέα

Εγκύκλιος 11691
Ημερομηνία: 13/07/2007
Περιγραφή: Έλεγχος της περί ξεναγών νομοθεσίας

Εγκύκλιος 21194
Ημερομηνία: 21/12/2007
Περιγραφή: Πότε τεκμαίρεται η ύπαρξη τουριστικού καταλύματος και είναι
επιτρεπτή η ανατροπή του τεκμηρίου

Εγκύκλιος 21265
Ημερομηνία: 27/12/2007
Περιγραφή: Η σφράγιση τουριστικής επιχείρησης που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 4, εδαφ. β΄του ν. 2160/93 συνιστά διοικητική κύρωση

Εγκύκλιος 2157
Ημερομηνία: 17/02/2006
Περιγραφή: Λειτουργία επιτροπής προσφυγών, διοικητικές κυρώσεις κατά τουριστικών επιχειρήσεων

Εγκύκλιος 11849
Ημερομηνία: 16/07/2007
Περιγραφή: Ρύθμιση για κατευθυνόμενες αγορές (shopping)

Εγκύκλιος 21271

Ημερομηνία: 27/12/2007
Περιγραφή: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.


 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης