Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα
Είδος Επιχείρησης: 

Ν. 4109/2013
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 16 Α΄
Περιγραφή:
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις - άρθρο 4: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Τ.Ε.Κ.) και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο Υπουργείο Τουρισμού.
Δείτε τον Νόμο ΕΔΩ

Ν. 4182/2013
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 185 Α'
Περιγραφή:
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις - άρθρο 92: Θέματα Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
N. 1624/1951
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 7 Α΄
Περιγραφή:
Κύρωση, τροποποίηση και συμπλήρωση του Α.Ν. 1565/1950 σχετικά με τη σύσταση του ΕΟΤ, όπως ισχύει
4014/2011
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 209 Α
Περιγραφή:
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
N. 3919/2011
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 32 A΄
Περιγραφή:
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων εμποδίων στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων - άρθρα 2 και 3
N. 4179/2013
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 175 Α'
Περιγραφή:
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
N. 4002/2011
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 180 Α΄
Περιγραφή:
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών , Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Μέρος Β΄
Π.Δ 38/2010
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 78 Α΄
Περιγραφή:
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α)
Π.Δ. 33/1979
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 10 Α'
Περιγραφή:
Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων
N. 2545/1997
Ημερομηνία:
ΦΕΚ: 254 Α
Περιγραφή:
Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις - άρ. 29: Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 11 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) και το άρ. 51 παρ. 5 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) και ισχύει

2 3 4 5 6 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης