Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

4070/2012

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 82 Α΄

Περιγραφή:

Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις - Μέρος Ε΄, κεφ. Β: Λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων (άρ. 150-154)

3105/2003

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 29 Α'

Περιγραφή:

Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις,  άρθρο 43: καθορίζονται οι όροι μεταβίβασης και επαναλειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρράς.

Ν. 4117/2013

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 29 Α΄

Περιγραφή:

Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 'Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεςι (Α΄ 249)' και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άρθρο 2 παρ. 6 και 7: τροποποποιούνται τα άρθρα 150 και 154 του ν. 4070/2012 και δίνεται η δυνατότητα για κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο άρ. 24 του ν. 4014/2011 να αποκτήσουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας με την υποβολή βεβαίωσης εξόφλησης του 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/5/2013.

4002/2011

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 180 Α'

Περιγραφή:

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει, άρθρο 54: μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων {Ε.Ε.Ε.Π.}

Π.Δ 85/2012

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 141 Α

Περιγραφή:

Ιδρυση και  μετονομασία υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών, όπως ισχύει

3229/2004

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 38 Α'

Περιγραφή:

Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών,
Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, κεφάλαιο Γ': Επιτροπή εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιχνιδιών και θέματα λειτουργίας καζίνο.

Ν. 4111/2013

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 18 Α΄

Περιγραφή:

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις: Α) άρθρο 19: τροποποίηση των διατάξεων του 4093/2012 για την εκμίσθωση ΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό.

N. 4093/2012

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 222 Α΄

Περιγραφή:

 Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - υποπαράγραφος Η2 του άρθρου πρώτου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2  του άρ. 19 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).

Ν. 4038/2012

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 14 Α'

Περιγραφή:

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, άρθρο 7 παρ. 18: η ανάληψη αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καζίνο γίνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

N. 4049/2012

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 35 Α

Περιγραφή:

Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις - κεφ. Δ΄: διατάξεις σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του ΕΟΤ