Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

Ξενώνες Νεότητας

Ημερομηνία:

ΦΕΚ:

Περιγραφή:

Η κατηγορία καταλυμάτων με το χαρακτηρισμό «Ξενώνες» -στην οποία υπάγονταν οι ξενώνες νεότητας (youth hostels)- καταργήθηκε με τη δημοσίευση του π.δ. 43/2002. Για τους λειτουργούντες κατά την έκδοση του πιο πάνω π.δ., ξενώνες και ξενώνες νεότητας θα ισχύσει ό,τι προβλέπεται στη διάταξη του ν. 2636/1998, δηλαδή η λειτουργία τους θα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης που θα ρυθμίζει μία σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων τους όρους υγιεινής και τις βασικές παροχές των ξενώνων, αλλά και διαδικαστικά θέματα χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Η έκδοση της απόφασης αυτής επίκειται. Έχει καθυστερήσει για λόγους που ανάγονται στις αλλεπάλληλες αλλαγές αρμοδιοτήτων.

2206/1994

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 62 Α'

Περιγραφή:

Ίδρυση,οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποίηθηκε και ισχύει: αναφέρεται στις διαδικασίες Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Καζίνο. Με αυτόν θεσπίζεται και η λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.

N. 3105/2003

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 29 Α

Περιγραφή:

Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις - άρ. 40: ορειβατικά καταφύγια.

3139/2003

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 100 Α'

Περιγραφή:

Ρυθμίσεις για τα Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

Ν. 3844/2010

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 63 Α

Περιγραφή:

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις

N. 3766/2009

Ημερομηνία:

ΦΕΚ: 102 Α΄

Περιγραφή:

άρ. 4: Τροποποίηση των διατάξεων για την Επιτροπή Προσφυγών του ν. 3270/2004

Β.Δ. 436/1961

Ημερομηνία: 06 07 1961

ΦΕΚ: 111/Α/1961

Περιγραφή:

Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως τουριστικών

Ν. 393/1976

Ημερομηνία: 24 05 1976

ΦΕΚ: 199/Α/1976

Περιγραφή:

Ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (ΦΕΚ 199 Α), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1597/28.1.2011 (ΦΕΚ 108 Β) και 14737/9.11.2011 (ΦΕΚ 2607 Β) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού και την υπ’ αρ. 15408/8.11.2012 (ΦΕΚ ΦΕΚ 2991 Β) και 16016/18.11.2012 (ΦΕΚ 3055 Β) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τουρισμού.

Π.Δ. 392/1976

Ημερομηνία: 31 07 1976

ΦΕΚ: 199/Α/1976

Περιγραφή:

Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων διατάξεων.

Ν. 642/1977

Ημερομηνία: 22 07 1977

ΦΕΚ: 200/Α/1977

Περιγραφή:

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί ξενοδοχειακής νομοθεσίας.