Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα
Είδος Επιχείρησης: 

Ν. 711/1977
Ημερομηνία: 27/09/1977
ΦΕΚ: 284/Α/1977
Περιγραφή:
Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων
Ν. 710/1977
Ημερομηνία: 27/09/1977
ΦΕΚ: 283/Α/1977
Περιγραφή:
Περί ξεναγών
Ν.1652/1986
Ημερομηνία: 30/10/1986
ΦΕΚ: 167/Α/1986
Περιγραφή:
Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
Ν.1652/1986
Ημερομηνία: 30/10/1986
ΦΕΚ: 167/Α/1986
Περιγραφή:
Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων», με τον οποίον κυρώθηκε η υπ' αριθμ. 503007/1976 αποφ. Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. (Φ.Ε.Κ. 166/Β') Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.
Π.Δ. 288/1991
Ημερομηνία: 01/07/1991
ΦΕΚ: 102/Α/1991
Περιγραφή:
Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 393/1976 περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 82/470 Ε.Ο.Κ.
Ν. 2160/1993
Ημερομηνία: 19/07/1993
ΦΕΚ: 118/Α/1993
Περιγραφή:
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 339/1996
Ημερομηνία: 11/09/1996
ΦΕΚ: 225/Α/1996
Περιγραφή:
Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις.


Βλ.  και
1. υπ' αριθμ. 514701/ειδ.αριθμ.195/Β'704/1994 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ περί χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε τουριστικά γραφεία
2. Υ.Α. 543606/1980 (Φ.Ε.Κ. 1298/Β'/1980) περί καθορισμού των όρων κυκλοφορίας των Δ.Χ. ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ν. 2446/1996
Ημερομηνία: 19/12/1996
ΦΕΚ: 276/Α/1996
Περιγραφή:
Τροποποίηση του ν.711/77 (Φ.Ε.Κ. 284/Α’) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις.
Ν. 2636/1998, Άρθρο 30
Ημερομηνία: 27/08/1998
ΦΕΚ: 198/Α/1998
Περιγραφή:
Διατάξεις που αφορούν τουριστικά τρένα,σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.
Ν.2741/1999, άρθρο 21
Ημερομηνία: 28/09/1999
ΦΕΚ: 199/Α/1999
Περιγραφή:
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας .

1 2 3 4 5 6 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης