Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

Ν. 711/1977

Ημερομηνία: 27 09 1977

ΦΕΚ: 284/Α/1977

Περιγραφή:

Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων

Ν. 710/1977

Ημερομηνία: 27 09 1977

ΦΕΚ: 283/Α/1977

Περιγραφή:

Περί ξεναγών

Ν.1652/1986

Ημερομηνία: 30 10 1986

ΦΕΚ: 167/Α/1986

Περιγραφή:

Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Ν.1652/1986

Ημερομηνία: 30 10 1986

ΦΕΚ: 167/Α/1986

Περιγραφή:

Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων», με τον οποίον κυρώθηκε η υπ' αριθμ. 503007/1976 αποφ. Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. (Φ.Ε.Κ. 166/Β') Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.

Π.Δ. 288/1991

Ημερομηνία: 01 07 1991

ΦΕΚ: 102/Α/1991

Περιγραφή:

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 393/1976 περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 82/470 Ε.Ο.Κ.

Ν. 2160/1993

Ημερομηνία: 19 07 1993

ΦΕΚ: 118/Α/1993

Περιγραφή:

Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 339/1996

Ημερομηνία: 11 09 1996

ΦΕΚ: 225/Α/1996

Περιγραφή:

Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις.


Βλ.  και
1. υπ' αριθμ. 514701/ειδ.αριθμ.195/Β'704/1994 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ περί χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε τουριστικά γραφεία
2. Υ.Α. 543606/1980 (Φ.Ε.Κ. 1298/Β'/1980) περί καθορισμού των όρων κυκλοφορίας των Δ.Χ. ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ν. 2446/1996

Ημερομηνία: 19 12 1996

ΦΕΚ: 276/Α/1996

Περιγραφή:

Τροποποίηση του ν.711/77 (Φ.Ε.Κ. 284/Α’) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις.

Ν. 2636/1998, Άρθρο 30

Ημερομηνία: 27 08 1998

ΦΕΚ: 198/Α/1998

Περιγραφή:

Διατάξεις που αφορούν τουριστικά τρένα,σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.

Ν.2741/1999, άρθρο 21

Ημερομηνία: 28 09 1999

ΦΕΚ: 199/Α/1999

Περιγραφή:

Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας .