Υπουργικές Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 17047/4.12.2012

Ημερομηνία: 04 12 2012

ΦΕΚ: 3437 Β΄

Περιγραφή:

Ένταξη στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. της διαδικασίας προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών.

Υ.Α. 52650/5.12.2012

Ημερομηνία: 05 12 2012

ΦΕΚ: 3327 Β'

Περιγραφή:

Παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011: η Δ/νση Καζίνο παραμένει στο Υπουργείο Τουρισμού έως την 31.08.2013.

17393/7.12.2012

Ημερομηνία: 07 12 2012

ΦΕΚ: 3292 Β΄

Περιγραφή:

Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (ΦΕΚ 2156/Β), όπως ισχύει.

Κ.Υ.Α. 17393/7.12.2012

Ημερομηνία: 07 12 2012

ΦΕΚ: 3292 Β΄

Περιγραφή:

Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (ΦΕΚ 2156/Β), όπως ισχύει.

Υ.Α. 17591/12.12.2012

Ημερομηνία: 12 12 2012

ΦΕΚ: 3356 Β΄

Περιγραφή:

Καθορισμός ύψους της εγγυητικής επιστολής για τα τουριστικά γραφεία που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Κ.Υ.Α. 18062/20.12.2012

Ημερομηνία: 20 12 2012

ΦΕΚ: 3401 Β΄

Περιγραφή:

Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε
με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του ξεναγού.

Υ.Α. 18401/31-12-2012

Ημερομηνία: 31 12 2012

ΦΕΚ: 3445 Β΄

Περιγραφή:

Παράταση των προθεσμιών για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων και για την εναρμόνιση τους με τις προδιαγραφές ίδρυσης χιονοδρομικών κέντρων.

Υ.Α. 1420/29.1.2013

Ημερομηνία: 29 01 2013

ΦΕΚ: 137 Β΄

Περιγραφή:

Προσδιορισμός των οργανικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Υ.Α. 1721/4.2.2013

Ημερομηνία: 04 02 2013

ΦΕΚ: 188 Β΄

Περιγραφή:

Τροποποίηση της υπ' αρ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης "Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων" (ΦΕΚ Β΄ 1932), όπως ισχύει.

ΦΕΚ Παράτασης Εναλλακτικού Τουρισμού

Ημερομηνία: 29 12 2014

ΦΕΚ: 3514

Περιγραφή:

Διαβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ: Φ.Ε.Κ. 3514 / 2014