Υπουργείο Τουρισμού
Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού είναι η κύρια πύλη πληροφόρησης σχετικά με τις αρμοδιότητες και το έργο του Υπουργείου, των εποπτευόμενων οργανισμών και κάθε φορέα που δραστηριοποιείται στο χώρο του Τουρισμού.

Αποστολή του Υπουργείου Τουρισμού είναι ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής καθώς και ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας.


 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης